Generalforsamling 2019 – referat

Referat fra generalforsamlingen i Rebæk Grundejerforening onsdag den 27. marts 2019 kl. 18.30 i Dalby præstegård.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent! Niels C Pedersen blev valgt.
  1. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt den 6. marts 2019. Derefter fik formanden ordet for at aflægge bestyrelsens beretning.
 2. Bestyrelsens beretning.
  1. Formanden gennemgik foreningens aktiviteter i årets løb, og orienterede om, at foreningens næstformand er fraflyttet Rebæk, hvorefter 1. suppleanten kom ind i bestyrelsen kort før jul. Imidlertid fraflyttede hun også Rebæk, så på tidspunktet for generalforsamlingen er der kun 4 bestyrelsesmedlemmer.
  2. Bestyrelsens beretning blev godt modtaget af generalforsamlingen
 3. Det reviderede regnskab for 2018.
  1. Kassereren gennemgik regnskabet, som mundede ud i et overskud på 9025 kr., hvilket i meget høj grad skyldes den ekstrem varme sommer, hvor end ikke ukrudt har kunnet gro, således er udgifterne til pasning af stierne kun 50% af tidligere år. Budgettet for 2019 blev ligeledes fremlagt og der forventes et lille overskud på 5400 kr.
  2. Regnskab blev vedtaget af generalforsamlingen.
  3. Der har været nogle problemer i forbindelse med at EWII ikke længere opkræver kontingent via ejendommenes forbrug af vand, el og varme. Derfor er der enkelte, som ikke har betalt kontingent for 2018. De, der mangler at betale, bedes henvende sig til kassereren Berit Wolmar, Søbakken 9.
 4. Forslag fra medlemmerne.
  1. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  1. Kontingentet er fortsat uændret 375 kr. årligt og betales via PBS til foreningen. Budgettet blev vedtaget af generalforsamlingen.
 6. Valg til bestyrelsen.
  1. Fie Starkner og Steen Kaiser var på valg og begge ønskede ikke at genopstille. Det betød, at generalforsamlingen skulle vælge 3 nye bestyrelsesmedlemmer, så foreningen opfylder vedtægternes krav om, at Rebæk Grundejerforening har 5 bestyrelsesmedlemmer.
  2. Det lod sig desværre ikke gøre, da kun et medlem ønskede at stille op.
  3. Derfor den siddende bestyrelse pålagt af generalforsamlingen at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af uge 17 (ugen efter Påske).

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

Vedtægtsændring af § 9 Bestyrelsen består af op til 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Formand, næstformand og kasserer udpeges af bestyrelsens medlemmer.

Det vil give mulighed for, at foreningen kan ”hvile” med mindre end 5 bestyrelsesmedlemmer på et lavere aktivitetsniveau, indtil der er fundet op til 5 bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at drive foreningen videre med de nuværende aktiviteter.

Hvis der inden den 10. april findes to medlemmer samt to suppleanter, som er villige til at lade sig vælge bortfalder vedtægtsændringsforslaget, og den ordinære generalforsamling køres til ende.

Dato og tidspunkt for den ekstraordinære generalforsamling:

Lørdag den 27. april 2019 i konfirmandstuen, Dalby præstegård, Gl. Tved 23A kl. 16.00 til 18.00

Tidspunktet er valgt, så familier med mindre børn kan deltage i den ekstraordinære generalforsamling.

Endvidere vil indkaldelsen til blive lagt i alle medlemmernes postkasser 14 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Referent
Steen Kaiser