Vedtægter for Rebæk Grundejerforening

§1

Foreningens navn er Rebæk Grundejerforening, og dens hjemsted er Rebæk.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som grundejere ved:

 1. At varetage medlemmernes interesser overfor myndighederne.
 2. At varetage medlemmernes grundinteresser overfor AFIK, vandværk, elforsyning, gadebelysning, fortov og vejanlæg, teleselskab såvel juridisk som teknisk.
 3. Sikre, at der til enhver tid er en bestyrelse i rebæk Bådelaug.
 4. At arrangere eventuelle fællesarrangementer
 5. At eje og vedligeholde fælles stianlæg

§3

Foreningen skal være upolitisk.

§4

Som medlemmer kan optages grundejere i Rebæk.

Indmeldelse sker til formanden. Ved indmeldelsen modtages en kopi af vedtægterne, samt en liste over bestyrelsens medlemmer.

§5

Udmeldelse af foreningen kan kun ske med tre måneders skriftlig varsel til 1. januar, og medlemmer har derefter ikke krav på foreningens midler.

§6

Når et medlem bevisligt modarbejder foreningen og dens interesser, er bestyrelsen berettiget til, når samtlige dens tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, at ekskludere samme.

Medlemmet har dog ret til at indanke en sådan beslutning for den førstkommende generalforsamling, hvorved der kræves 2/3 majoritet af de tilstedeværende medlemmer for beslutningens stadfæstelse.

§7

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§8

På generalforsamlingen har hvert matrikel 2 stemmer. Hvis et medlem ikke selv møder op på generalforsamlingen, kan skriftlig fuldmagt afgives. Kun medlemmer, der har betalt, har stemmeret.

Bestyrelsen

§9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Formand, næstformand og kasserer udpeges af bestyrelsens medlemmer.

Før hvert møde udpeges en referent, som sørger for skrivning og udsendelse af referat.

Referat godkendes på næste møde og indsættes i protokol.

Bestyrelsesmøde aftales ved afslutning af møde. Dog kan formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer indkalde til ekstraordinært møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Ved afstemninger, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende.

§10

På den ordinære generalforsamling afgår medlemmerne efter tur; I lige årstal: 3 medlemmer og 1 suppleant, i ulige årstal: 2 medlemmer og 1 suppleant.

Genvalg kan finde sted. Formanden og kassereren kan ikke afgå samtidig. Der vælges 2 suppleanter, som afgår skiftevis på den ordinære generalforsamling.

§11

Kassereren fører regnskab med foreningens indtægter og udgifter. Ved hvert bestyrelsesmøde drøftes økonomien i foreningen, og regnskabet skal være tilgængeligt for bestyrelsen.

Foreningens kapital skal indestå på bankkonto til bedst mulig forrentning. Kassebeholdningen må max. være kr. 200,00

§12

Ved betaling af udgifter, som overstiger budgettet væsentligt, kræves formandens og kassererens underskrift. Bilag skal arkiveres i datoorden.

Bestyrelsen tegnes af formand eller næstformand sammen med et medlem af bestyrelsen.

§13

Regnskabsåret er kalenderåret.

Til at revidere foreningens regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1 suppleant.

§14

Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og gennemgå foreningens regnskab og kassebeholdning.

§15

Ultimo januar afleveres årsregnskabet til de valgte revisorer, som reviderer regnskabet.

Generalforsamlingen

§16

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

§17

Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal og indvarsles mindst 14 dage forud ved skriftlig tilsigelse, der skal indeholde den fuldstændige dagsorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab og budget for indeværende år forelægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af suppleant.
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

§18

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal forelægges skriftligt.

§19

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:

 1. Efter en generalforsamlings beslutning
 2. Efter en bestyrelses beslutning.
 3. Efter skriftligt forlangende og med en bestemt opgivet dagsorden af mindst 10 medlemmer.

§20

De forelagte sager afgøres i almindelighed ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed forkastes forslaget.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten, bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer stiller krav herom.

Til vedtægtsændringer og opløsning af foreningen kræves mindst 1/4 af medlemmernes (matriklernes) tilstedeværelse, og beslutning derom tages af 2/3 af de afgivne stemmer. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, kan en ny generalforsamling indkaldes i.h.t. §20, og på denne tages da beslutning uden hensyn til deltagerantal, og ved simpelt flertal.

§21

Forinden gyldig vedtagelse af foreningens opløsning kan finde sted, må generalforsamlingen have vedtaget en plan for afvikling af foreningens økonomiske forpligtigelser og have taget beslutning om anvendelse af foreningens formue.