Møde mellem Bluekolding Kolding kommune og Henning Have vedr. Færdiggørelse af fællesarealer

REFERAT
MØDEDATO: ​06.06.2019
DELTAGERE: ​Kim Bauenhøj Jensen – Kolding Kommune
Carsten Uglsøe Hvistendahl – Blue Kolding Thomas Skov – Henning Have A/S
Richardt Nørgaard – Rebæk Grundejerforening
EMNE: ​Retablering af ​stier mv.
Følgende stier blev gennemgået: Kielerstrasse, Posthusstien og Kreaturstien.
Kielerstrasse retableres med stenmel.
Generelt anså Kommunen det for uhensigtsmæssigt at belægge stierne i Rebæk med asfalt på grund af stiernes store niveauforskydninger med deraf følgende risiko for ulykker med cyklende trafik samt risiko for vandskylning ved regnvejr. Det vil kræve yderligere foranstaltninger med vandafledning. Endvidere vil asfaltbelagte stier kræve mere vintervedligeholdelse, idet de straks bliver glatte ved frostvejr.
Posthusstien retableres med fliser og ny beplantning, hvor denne er fjernet. Der vil ikke blive etableret ramper til barnevogne på denne sti, da der er alternative passagemuligheder ad Kielerstrasse og Aabakken.
Kreaturstien retableres med perlegrus. De hidtidige trapper ved starten fra Aabakken samt fra stien op til Bakkevænget retableres. Kommunen så positivt på etablering af barnevognsramper de samme steder. Der er tilpas bredde til, at der kan etableres en trappe i den ene side og en barnevognsrampe i den anden.