Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag 22. september 2021 kl. 19.00 i Præstegården, Gl. Tved 23A

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for 2019 og 2020 ved formanden
 3. Det reviderede regnskab for 2019 og 2020 samt
  budget for 2021 forelægges til godkendelse
 4. Indkomne forslag
  • Forslag fra medlemmer skal være sekretær Mette Larsen i hænde senest den 14. september 2021 (8 dage før generalforsamlingen). Forslaget fremsendes skriftligt.
  • Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændring: I §12 udgår ”Ved betaling af udgifter, som overstiger budgettet væsentligt, kræves formandens og kassererens underskrift”
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg
   • Sandra Ebert Hansen, modtager ikke genvalg
   • Berit Wolmar, modtager genvalg
  • Ikke på valg
   • Richardt Nørgaard
   • Mette Larsen
   • Steen Kaiser
 7. Valg af to suppleanter
 8. Valg af revisor
  Bente Fossø, modtager genvalg
 9. Valg af revisorsuppleant
 10. Eventuelt
  På grund af Corona situationen vil der, i modsætning til tidligere, kun blive serveret en øl / vand.
  Husk at medbringe Coronapas.